ทภ.๓ กระทำพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด
และจะปลดจากกองประจำการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผลัดที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๐, ผลัดที่ ๑ และ ผลัดที่ ๒ รุ่นปี ๒๕๖๑ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย
กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๓ , กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ , กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ , กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ,
มณฑลทหารบกที่ ๓๙ , กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓ , โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
มีจำนวน ๑,๑๕๒ นาย

เนื่องจากมีทหารกองประจำการ ที่ได้รับราชการจนครบกำหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และทางราชการ
จะได้ปลดเป็นทหารกองหนุนกลับภูมิลำเนาเดิมในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ทหารที่ได้รับการปลดดังกล่าวได้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตน
ที่จะต้องปฎิบัติเมื่อเป็นทหารกองหนุนและได้มีโอกาสกล่าวอำลา พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหาร
ที่ได้รับราชการครบตามระยะเวลา กองทัพภาคที่ ๓ จึงกระทำพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และปลดจากกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในการเป็นทหารกองประจำการของทหารทุกนาย จะได้รับการดูแลจากกองทัพภาคที่ ๓ เป็นอย่างดีทำให้ได้ซึ่งระเบียบ วินัย
และความรับผิดชอบ สามารถนำไปปฎิบัติหลังการปลดจากกองประจำการเพื่อไปดูแลชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเอง ทหารกองประจำการทุกรุ่นก่อน
ปลดประจำการทางกองทัพภาคที่ ๓ ได้รับการสนับสนุนการแนะแนวอาชีพจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ทหารกองประจำการ
ผลัดปลดได้รับทราบอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการและอาชีพที่ขาดแคลน รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และมีช่องทางอาชีพรองรับหลังปลดประจำการแล้ว

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-05-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000