มทภ.๓ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา พร้อมให้ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีถวายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-05-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000