ทภ.๓ ต้อนรับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดสัมมนาโครงการขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรี จิรเดช กลมเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติ
โดยกำหนดจัดการสัมมนาโครงการขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ชุมชนเครือข่ายถ่ายทอดประสบการณ์ ความสำเร็จ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน การสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
เรื่องการบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และการวางแผนงานก่อสร้าง,เรื่องการออกแบบระบบกระจายน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่, เรื่องคณะกรรมการน้ำชุมชนกับการพัฒนาเยาวชนให้มีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการน้ำชุมชน และเรื่องการจัดการลุ่มน้ำ...สำคัญไฉน? พร้อมนี้มีการพิจารณาชุมชนตั้งแต่ลำดับที่ ๑ - ๓๐ และสรุปความก้าวหน้างานโครงการชุมชน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-05-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000